Algemene voorwaarden


Artikel 1 - DEFINITIES

 • Gift Concepts B.V.: Gift Concepts B.V. en/of de alle aan deze vennootschap in enigerlei opzicht gelieerde ondernemingen, zoals weergegeven op de website van Gift Concepts B.V. en alle andere vennootschappen die verwijzen naar de onderhavige voorwaarden of zich hiervan bedienen;
 • Koper: iedere (rechts)persoon die met Gift Concepts B.V. een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten, waaronder tevens wordt begrepen diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of rechtsopvolger(s);
 • Order: bestelling van Koper in welke vorm dan ook en onder welke benaming dan ook geplaatst;
 • Orderbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de Order of overeenkomst;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Koper en Gift Concepts B.V..
 • Schriftelijk: per brief, per fax en/of per e-mail.
 • Zaken: de door Koper bestelde producten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden

 • Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, orderbevestigingen en leveringen zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Gift Concepts B.V. van toepassing.
 • De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien zulks schriftelijk is overeengekomen en gelden slechts voor de desbetreffende overeenkomst.
 • Ingeval van nietigheid en/of vernietiging van een bepaling van deze voorwaarden blijven de overige algemene voorwaarden van kracht.
 • Indien Gift Concepts B.V. om haar moverende redenen jegens Koper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, verliest Gift Concepts B.V. daarmee niet het recht om dit in voorkomende gevallen wel te doen.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

 • Alle aanbiedingen en genoemde verkoopprijzen van Gift Concepts B.V. zijn vrijblijvend en binden Gift Concepts B.V. derhalve niet, behoudens een schriftelijke verklaring van Gift Concepts B.V. waaruit het tegendeel blijkt.
 • Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Gift Concepts B.V. de order van Koper schriftelijk bevestigt of op het moment dat Gift Concepts B.V. uitvoering aan de Overeenkomst geeft.
 • Gift Concepts B.V. is gerechtigd een order van Koper te weigeren. Weigering van een order wordt door Gift Concepts B.V. zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 werkdagen na ontvangst van de bestelling aan Koper ter kennis gebracht.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4 - PRIJZEN

 • Alle door Gift Concepts B.V. genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De door Gift Concepts B.V. genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende kostenfactoren (waaronder inkoopprijzen, valutaverhoudingen, loonkosten, transportkosten en verpakkingskosten). Indien deze kosten door prijsstijging na de aanbieding een verhoging hebben ondergaan, is Gift Concepts B.V. gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 • De Koper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring indien sprake is van een prijsverhoging van meer dan 10%. De ontbinding dient onverwijld na de prijsverhoging plaats te vinden.
 • Indien een prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke of andere overheidsmaatregel, heeft Gift Concepts B.V. het recht deze door te berekenen aan Koper, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast is, zonder dat dit leidt tot een ontbindingsrecht van Koper. Het bepaalde in lid 3 is in dit geval niet van toepassing.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Gift Concepts B.V. niet tot levering van een deel van de in de overeenkomst begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 5 - BETALING

 • Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien partijen zijn overeengekomen dat Koper de koopprijs niet door middel van automatische incasso zal voldoen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is Koper van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 • Iedere betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door Koper verschuldigde rente en incassokosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, te beginnen bij de oudste openstaande vordering.
 • Gift Concepts B.V. behoudt zich het recht voor een aanbetaling, volledige vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling van Koper te verlangen.
 • Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Gift Concepts B.V. daadwerkelijk maakt voor de incasso van haar vordering wordt Koper eveneens verschuldigd, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag.
 • Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag, (voorlopige) toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatele stelling of surseance van betaling van Koper en/of opschorting en/of ontbinding ingevolge artikel 9 van deze algemene voorwaarden zijn de vorderingen van Gift Concepts B.V. onmiddellijk en ineens opeisbaar.
 • Een beroep op opschorting of verrekening door Koper is niet toegestaan.
 • Indien Koper met enige betaling in gebreke is, is Gift Concepts B.V. gerechtigd (de uitvoering) van de Overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten.

Artikel 6 – LEVERING EN TRANSPORT

 • De opgegeven leveringstermijnen in aanbiedingen, contracten of orderbevestigingen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De opgegeven leveringstermijn is onder meer gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en wet- en regelgeving en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de Overeenkomst door Gift Concepts B.V. bestelde zaken.
 • Overeengekomen leveringstijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Gift Concepts B.V. haar leveringsverplichtingen uit de Overeenkomst niet tijdig nakomt, dient zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar leveringsverplichtingen na te komen.
 • Verzending of vervoer van de bestelde producten geschiedt op een door Gift Concepts B.V. te bepalen wijze.
 • Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop hem deze aan Koper ter hand worden gesteld of aan Koper worden aangeboden.
 • Het risico van de geleverde zaken gaat over op Koper op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt verstaan het moment waarop de zaken aan Koper ter hand worden gesteld en/of het moment waarop de zaken aan Koper worden aangeboden.
 • Specifieke wensen van Koper inzake het transport of de verzending worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van Koper.
 • Indien levering niet kan plaatsvinden op grond van omstandigheden die niet aan Gift Concepts B.V. zijn toe te rekenen, is Gift Concepts B.V. gerechtigd de zaken voor rekening en risico van Koper op te slaan, onverminderd het recht van Gift Concepts B.V. om betaling van de koopprijs te vorderen.
 • Gift Concepts B.V. is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke zij afzonderlijk kan factureren.

Artikel 7 – RETOUREMBALLAGE

 • De gebruikte emballage blijft onverminderd hetgeen elders is bepaald in deze algemene voorwaarden eigendom van Gift Concepts B.V.
 • Voor de retouremballage wordt statiegeld geheven, overeenkomstig de door Gift Concepts B.V. bekendgemaakte tarieven, Gift Concepts B.V. zal Koper voor de geretourneerde retouremballage een creditfactuur verzenden. Statiegeld is niet te beschouwen als vergoeding voor de reële waarde van de retouremballage.
 • Alle retouremballage dient na gebruik zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering) aan Gift Concepts B.V. ter beschikking te worden gesteld, waarbij de Koper gehouden is zorg te dragen dat de retouremballage in goede staat verkeert.
 • Voor beschadigde retouremballage vindt geen restitutie van statiegeld plaats.
 • Gift Concepts B.V. is niet gehouden meer retouremballage in te nemen dan zij aan de Koper heeft afgeleverd.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud 

 • Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven eigendom van Gift Concepts B.V. totdat Koper aan al zijn betalingsverplichtingen uit alle met Gift Concepts B.V. gesloten overeenkomsten heeft voldaan.
 • De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van Koper in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met Gift Concepts B.V. gesloten overeenkomsten.
 • Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door Koper alleen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en/of worden gebruikt en/of verbruikt.
 • Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is Koper niet bevoegd om deze zaken te verpanden en/of op een andere wijze te bezwaren en/of in de feitelijke macht van een leverancier te brengen.
 • Indien een derde partij eigendoms- en/of zekerheidsrechten pretendeert en/of beslag legt op de door Gift Concepts B.V. geleverde zaken is Koper verplicht om Gift Concepts B.V. hiervan onverwijld schriftelijk te informeren. Tevens is Koper verplicht om de derde partij te berichten dat op de door Gift Concepts B.V. geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust.
 • Ingeval Koper soortgelijke zaken van andere leveranciers betrekt, is Koper verplicht om de door Gift Concepts B.V. geleverde zaken zodanig op te slaan dat deze zaken als eigendom van Gift Concepts B.V. vallen te identificeren. Het is Koper niet toegestaan om de door Gift Concepts B.V. geleverde zaken te vermengen met soortgelijke zaken die door een andere leverancier zijn c.q. worden geleverd.
 • Voor het geval dat Gift Concepts B.V. de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijk een niet herroepbare toestemming aan Gift Concepts B.V. om al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich bevinden en die goederen mee terug te nemen.
 • Koper is verplicht de door Gift Concepts B.V. onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Koper is verplicht Gift Concepts B.V. op eerste verzoek een afschrift van de verzekeringspolis te overhandigen.

Artikel 9 – Overmacht opschorting en ontbinding

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Gift Concepts B.V. onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede in ieder geval, voor zover daaronder niet reeds begrepen: weersomstandigheden, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken en/of diensten, gebrek aan personeel door epidemie of pandemie, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Gift Concepts B.V. afhankelijk is, overheidsmaatregelen, storingen in de internetverbinding van Gift Concepts B.V. die de werking van het ordersysteem beïnvloeden en andere ernstige storingen in het bedrijf van Gift Concepts B.V. of diens leveranciers.
 • In geval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht of indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Gift Concepts B.V. gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien gegronde vrees bestaat dat Koper niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Gift Concepts B.V. te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van Koper, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, of in geval van overlijden of onder curatele stelling van Koper of (voorlopige) toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling op Koper is Gift Concepts B.V. gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Koper gehouden zal zijn.
 • Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 2 is Koper, onverminderd de overige aan Gift Concepts B.V. toekomende rechten, aan Gift Concepts B.V. verschuldigd de kosten van de ter uitvoering van de Overeenkomst door Gift Concepts B.V. gereserveerde, bij derden bestelde zaken en/of diensten, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 2 is Koper gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de desbetreffende zaken af te nemen, bij gebreke waarvan Gift Concepts B.V. bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van Koper te doen opslaan dan wel te verkopen. Indien in geval van opschorting opslag noodzakelijk en/of wenselijk is, is Koper de daaraan verbonden kosten aan Gift Concepts B.V. verschuldigd.

Artikel 10 - RECLAMES

 • Koper is verplicht om terstond bij of na levering het geleverde te controleren.
 • Klachten van Koper over de levering, afwijkingen in de kwaliteit van het geleverde daaronder begrepen, moeten worden ingediend binnen 24 uren na aflevering. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gift Concepts B.V. in staat is adequaat te reageren. Indien Koper niet binnen voornoemde termijnen een schriftelijke klacht bij Gift Concepts B.V. heeft ingediend, kan op een eventueel gebrek in de prestatie van Gift Concepts B.V. geen beroep meer worden gedaan.
 • Indien Koper reclameert dient deze toe te staan dat Gift Concepts B.V. een inspectie van de betrokken producten door een deskundige of een onafhankelijke keuringsinstantie kan laten plaatsvinden. Bij het gegrond verklaren van de reclamering door de deskundige zijn de kosten van de inspectie voor Gift Concepts B.V.. Zo niet, dan zijn de kosten voor rekening van Koper.
 • Reclamaties van Koper laten de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst onverlet.
 • Ingeval van gegrond bevinding van de klacht, heeft Koper de keuze de betreffende producten op kosten van Gift Concepts B.V. te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan geheel of gedeeltelijke te restitueren. Door het voldoen aan een van deze verplichtingen zal Gift Concepts B.V. volledig zijn gekweten.
 • Retournering van de geleverde zaken kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gift Concepts B.V..

Artikel 11 - Aansprakelijkheid 

 • Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde geldt dat Gift Concepts B.V. jegens Koper slechts aansprakelijk is voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
 • Indien Gift Concepts B.V. aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar te verrichten of verrichte uitkering.
 • Indien de verzekeraar van Gift Concepts B.V. in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Gift Concepts B.V. beperkt tot het door Gift Concepts B.V. in het kader van de Overeenkomst aan Koper in rekening gebrachte bedrag.
 • Gift Concepts B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, schade wegens gederfde winst, immateriële schade of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Koper.
 • Gift Concepts B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door werknemers van Gift Concepts B.V. of schade veroorzaakt door ingeschakelde derden (waaronder in ieder geval ingeschakelde transporteurs), tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Koper vrijwaart Gift Concepts B.V. tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door Gift Concepts B.V. aan Koper geleverde zaken of voor Koper verrichte diensten voor zover deze schade krachtens de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot Koper niet voor rekening en risico van Gift Concepts B.V. komt.

Artikel 12 RECHTS- EN FORUMKEUZE

 • Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen, voortvloeiende uit offertes/aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waarbinnen (de betreffende) Gift Concepts B.V. statutair gevestigd is.
 • Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.